Breedstraat 1 bus 22
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 777 34 52
Fax. 03 778 05 62

Webdesign door Webking

Kosten & erelonen

Alle bedragen hierna vermeld zijn exclusief 21 % BTW.

Eerste consult : € 150,00 (exclusief BTW)

Het ereloon wordt bepaald in functie van :

  • het belang van de zaak
  • de dringendheid
  • de complexiteit
  • en/of het resultaat.

Bij het aanvatten van uw dossier wordt een overeenkomst gemaakt met een ereloontarief per uur.  Het normaal uurtarief bedraagt € 150,00 exclusief BTW en is jaarlijks op 1 januari aanpasbaar aan het indexcijfer der consumptieprijzen (basisindex 1 januari 2012).  Dit uurtarief wordt verhoogd in functie van het belang van de zaak, de hoogdringendheid, de complexiteit en/of het resultaat

Er kan tevens gewerkt worden tegen een afgesproken bedrag of percentage.
 

Daarnaast zijn er administratieve kosten voor onder andere verplaatsingen, fotokopies, briefwisseling, email, telefoon, fax, enz.

Externe kosten worden rechtstreeks aan de cliënt aangerekend, zoals bijvoorbeeld kosten van deskundigen, gerechtsdeurwaarders of gerechtskosten.

Indien een ereloon per uur wordt aangerekend ontvangt u een gedetailleerd overzicht van alle prestaties en kosten in uw dossier bij de eindafrekening.

Er worden geregeld provisies (tussentijdse betalingen) gevraagd.

INCASSO

Ofwel is het ereloon (exclusief 21 % BTW)  een percentage ofwel een vaste vergoeding gelijk aan schadebeding, intrest en rechtsplegingvergoeding zodat de cliënt de hoofdsom kan recupereren.

GRATIS?

Erelonen en kosten kunnen in een aantal gevallen gedragen worden door uw rechtsbijstandsverzekering.

PRO DEO

Indien U niet over de nodige middelen beschikt, kan U in bepaalde gevallen aanspraak maken op een pro deo advocaat.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Het advocatenkantoor  levert haar diensten via haar advocaten en haar aangestelden onder huidige algemene voorwaarden.  Afwijkingen kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt.  Eventuele algemene voorwaarden voorkomend op de briefhoofding van de cliënt of van derden kunnen niet als stilzwijgend aanvaard worden gekwalificeerd en zijn ondergeschikt aan onderhavige voorwaarden die exclusief van toepassing zijn op alle activiteiten van  het advocatenkantoor.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het advocatenkantoor, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de individuele advocaten.  Het advocatenkantoor wijst onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid een behandelend advocaat aan.  De verbintenis van het advocatenkantoor is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

3. Elke aan het advocatenkantoor gegeven opdracht houdt voor laatstgenoemde de bevoegdheid in om beroep te doen op de diensten van derden of om andere deskundigen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden of andere deskundigen namens de cliënt te aanvaarden.  Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden of andere deskundigen, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derden of andere deskundigen hun kosten en ereloon aan het advocatenkantoor dan wel aan de cliënt aanrekenen.

4. De cliënt verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken.  De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan het advocatenkantoor verstrekte informatie.

5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.  Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

6. Het is een partijbeslissing toekomend conform wet en deontologie aan het advocatenkantoor om te bepalen op welke wijze het zuiver ereloon wordt berekend, en dit behoudens andersluidende voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst inter partes.  Aldus kan het ereloon berekend worden hetzij forfaitair, hetzij procentueel, hetzij conform uurtarieven en zijn jaarlijks aanpasbaar aan het indexcijfer der consumptieprijzen.  Een overzicht van de uurtarieven kan kosteloos worden opgevraagd.  Volgende elementen kunnen een afwijkend ereloon buiten en boven gangbaar uurtarief verantwoorden : het belang van de zaak, het resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht.

Naast het ereloon worden algemene administratieve kosten in rekening gebracht dewelke eveneens hetzij forfaitair kunnen worden bepaald, hetzij gespecifieerd aan de hand van concrete elementen uit het dossier.  Een overzicht van de gehanteerde administratieve onkosten kan kosteloos worden opgevraagd.  Specifieke aanvullende kosten of uitzonderlijke administratieve kosten worden afzonderlijk aangerekend.

De erelonen van de gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de erelonen van gerechtsdeskundigen, worden door deze rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd.

De gerechtskosten worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.

7. Het advocatenkantoor is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen.  Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken met de cliënt is het feit dat de voorschotten eventueel gelieerd worden aan uurtarieven en het feit dat voorschotten eventueel verrekend worden met de procentuele administratieve kosten geen reden om te eisen dat ook de eindafrekening conform uurtarieven en/of forfaitaire kosten wordt  aangerekend.  Declaratienota’s, provisies en finale staten van kosten en ereloon zijn contant betaalbaar.  Bij wanbetaling kan het advocatenkantoor haar dienstverlening opschorten tot volledige betaling heeft plaatsgehad.

Bij gebreke aan betaling van provisionele kostenstaten of finale staten van kosten en ereloon zal vanaf de dag van het verzenden van een rappel een nalatigheidsinterest van 8 % per jaar worden gevorderd op alle openstaande bedragen.

Indien betaling niet vrijwillig geschiedt en er burgerrechtelijke procedures noodzakelijk zijn ter inning  zal een aanvullend schadebeding worden gevorderd van 10 % gelet op de daaruit voortvloeiende aanvullende kosten.

8. De cliënt en het advocatenkantoor kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen , zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

9. Een eventuele beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het advocatenkantoor wordt uitbetaald.  Het advocatenkantoor is onderschrijver van de basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies.

Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door het advocatenkantoor in rekening gebrachte honorarium.

10. Alle elektronische communicatie uitgaand van het advocatenkantoor is louter indicatief en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van het advocatenkantoor in het gedrang brengen.

Het advocatenkantoor doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen.  Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem.

Het advocatenkantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van het advocatenkantoor.

11. Indien één of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het interne Belgische recht en de toepasselijke deontologie.  Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank, hetzij het vredegerecht van het kanton Sint-Niklaas, hetzij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, hetzij de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde